Algemene voorwaarden

Home1
To love from essence
Passionate, sensual and free

Home1
Home2

Come with me to Magical Hawaii and
experience
True Love & Joy

Home2

Algemene voorwaarden Jane Mahalini Haridat/Mahalinisproductions

Art.1: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn op alle huidige en toekomstige diensten verricht door, aanbiedingen, offertes, producten, overeenkomsten gesloten met Jane Mahalini Haridat, van Jane Haridat en Mahalini’s Productions, van toepassing.

1.2. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58763708.

1.3. Jane Mahalini Haridat behoudt het recht om deze voorwaarden te wijzigen indien daar reden toe is.

1.4. Ook al vervallen sommige voorwaarden, de rechtsgeldigheid van de rest van de voorwaarden blijft in stand en van toepassing.

Art.2.: Definities

2.1 Klant: de persoon (personen of instantie) die met Jane Mahalini Haridat een overeenkomst sluit voor afname van door Jane Mahalini Haridat te leveren diensten. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.

2.2. Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Jane Mahalini Haridat heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten.

2.3.De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de betaling van de overeengekomen prijs voor de af te nemen diensten. Tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.4. Jane Mahalini Haridat is ingeschreven als Jane Haridat, bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam,  Nederland onder nummer KvK: 58763708. BTWnummer: NL002195044B85

2.5. Jane Mahalini Haridat levert diensten als Teacher/facilitator/energetisch therapeut/medium op het gebied van seksuele energie. Zij begeleidt klanten die van blokkades op hun seksuele flow af willen komen en hun seksualiteit willen omarmen.

2.6. Jane Mahalini Haridat is geen arts. Zij stelt geen medische diagnoses vast en aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid hieromtrent. Zij is op geen enkele wijze medisch of geneeskundig onderlegd. Jane Mahalini Haridat vervangt in haar werk nooit artsen, specialisten of paramedische deskundigen.

2.7. Derden: In voorkomende gevallen kan Jane Mahalini Haridat haar diensten in samenwerking met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Jane Mahalini Haridat heeft het recht om te allen tijden de samenstelling van tijdelijke teams te wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

2.8. Opdrachtsom: Het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel. Dit kan zowel digitaal als op papier zijn.

Art.3.: BEGRIPPEN/DIENSTEN

DIENSTEN VAN JANE MAHALINI HARIDAT BETREFFEN ALLE ONLINE EN OFFLINE SESSIES,  RETREATS, TRAININGEN, WORKSHOPS, PROGRAMMA’S(TRAJECTEN)

3.1.  Onder een sessie wordt verstaan alle (online en offline) consulten die 1 op 1 zijn, zoals bijvoorbeeld Healings, Coaching, Familieopstellingen, Massages, Readings. Dit kan zijn ‘live’ in de praktijk zijn, via telefoon/skype/zoom en tijdens retreats.

3.2.  Onder een retreat wordt verstaan een spirituele reis dat zowel in het binnenland als in het buitenland kan plaatsvinden. Hier nemen minimaal 2 mensen aan deel. Vooraf is het programma en het aantal dagen bekendgemaakt. Alsook een duidelijke prijs en staat  duidelijk in de aankondiging vermeld wat wel en wat niet onder de reissom valt.

3.3. Onder een workshop wordt verstaan alle (online en offline) trainingen, programma’s en bijeenkomsten met minimaal 1 persoon. De workshops worden gegeven voor VIPs, groepen en stellen.

3.4. Onder een programma wordt verstaan

a: een combinatie van sessie(s) en workshop(s), training(en), massages

b: een van tevoren afgesproken aantal sessies

c: een van tevoren afgesproken aantal workshops en trainingen

Art.4.: VERPLICHTINGEN/VERANTWOORDELIJKHEDEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN

4.1. De verbintenis tussen Jane  Haridat als bedrijf en al haar klanten, zowel online als offline, betreft altijd een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.  Jane Haridat zal zich volledig naar eer en geweten inspannen om al haar klanten de juiste kwaliteit te leveren.

4.2. Jane Haridat is noch als persoon, noch als bedrijf verantwoordelijk voor resultaten, verbetering of genezing van klanten.

4.3. Elke klant blijft ten allen tijden na alle soorten sessies (zoals eerder benoemd) met Jane Haridat als /bedrijf ZELF verantwoordelijk voor de resultaten. Een behandeling van Jane Mahalini Haridat garandeert geen (blijvende) verandering van de fysieke, mentale, emotionele en/of spirituele gesteldheid van mensen. De verantwoordelijkheid voor blijvende veranderingen blijft bij de klant.

4.4. De klant gaat geheel op eigen wijze om met de informatie en adviezen die zij/hij van Jane Mahalini Haridat ontvangt.

4.5. Jane Mahalini Haridat is noch als persoon noch als bedrijf op enigerlei wijze aansprakelijk te stellen voor de handelwijze van klanten vóór, tijdens en na de gedane sessies/workshops/uitvoering van diensten. De verantwoordelijkheid hiervoor blijft ten alle tijden bij de klant.

Art.5.: OVEREENKOMSTEN TUSSEN JANE MAHALINI HARIDAT EN KLANTEN

5.1. De overeenkomst tot het volgen van alle genoemde producten/diensten, zoals beschreven in Deel 2 wordt, aangegaan voor een bepaalde tijd. Na het verstrijken van de overeengekomen termijn eindigt automatisch de overeenkomst van rechtswege.

Alleen Jane Mahalini Haridat zelf kan deze periode verlengen.

5.2. De klant dient het gehele programma af te nemen. Programma’s worden zodanig opgesteld dat de klant het beoogde resultaat kan behalen. Echter is dit alleen mogelijk/effectief als het programma volledig door de klant wordt doorlopen en afgemaakt.

5.3. Een overeenkomst is geldig na mondeling en/of schriftelijk accoord van de klant.

5.4. De overeenkomst tot het volgen van een programma kan niet tussentijds worden opgezegd. Indien de klant besluit om het overeengekomen programma niet (meer) te volgen, dient de klant wel alle (resterende) termijnen te voldoen.

5.5. Indien Jane Mahalini Haridat niet voldoet aan haar inspanningsverplichtingen, heeft de klant het recht zelf het programma te stoppen en af te zien van betalingen van de nog resterende termijnen. Zonder vooraf overleg is dit echter NIET mogelijk.

Art.6.: AANMELDINGEN

6.1 Voor zowel particulieren, ondernemers als instanties geldt dat alle aanmeldingen geschiedt via de site www.janeharidat.com, of via social media, of via emails naar info@janeharidat.com,  of  mondeling/telefonisch. Aanmeldingen kunnen ook via www.mahalinisproductions.com plaatsvinden via het contactformulier.

In alle gevallen volgt een schriftelijke bevestiging met daarin de vermelding van duidelijke afspraken tussen Jane Mahalini Haridat en haar klanten.

Art.7.:EIGENDOMS- EN AUTEURSRECHTEN

7.1. ALLE DOOR JANE MAHALINI HARIDAT ZOWEL DIGITAAL ALS OFFLINE ONTWORDEN PRODUCTEN EN DIENSTEN BLIJVEN TEN ALLE TIJDEN EIGENDOM VAN JANE HARIDAT als bedrijf/persoon.

7.2. HET AUTEURSRECHT/LICENTIERECHT, BLIJFT VAN TOEPASSING OOK AL WORDEN DEZE PRODUCTEN GEDOWNLOAD EN GEKOCHT. ER IS SLECHTS SPRAKE VAN GEBRUIK DOOR KLANTEN. Ook al staat er “koop, bestel, verkoop, download etc.. Dit is een wettelijke bepaling om de eigendomsrechten te beschermen

7.3. Zonder schriftelijke toestemming van Jane Mahalini Haridat is het niet toegestaan om verstrekte documentatie( zoals op maat gemaakte trajecten/producten en al het andere) te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden en mag dit uitsluitend ten eigen behoeve van de klant/deelnemer zelf gebruikt worden.

7.4.Het maken van geluids- en beeldmateriaal tijdens een sessie/workshop door klanten en/of derden is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van Jane Mahalini Haridat.

Art.8.:BETALINGSVOORWAARDEN

8.1. Betalingen dienen via  of via Ideal/Paypal te geschieden in de webshop, of via rechtstreekse overboeking op de rekening van Jane Haridat te geschieden (zie 3.6), tenzij anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen.

8.2. Het verschuldigde bedrag dient te allen tijden vóór aanvang van een consult op rekening van  Jane Haridat te zijn bijgeschreven met vermelding van uw naam en de desbetreffende sessie/workshop, tenzij anders is overeengekomen of aangegeven.

8.3. Indien een sessie/workshop/massage etc. wegens onvoorziene omstandigheden zoals ziekte of te weinig aanmeldingen etc. vanuit Jane Haridat geen doorgang kan vinden, wordt in overleg met de betreffende klant een nieuwe afspraak gemaakt. Het reeds betaalde bedrag kan indien het niet anders kan vanuit de kant van de klant ,worden gerestitueerd.

8.4. In alle andere gevallen zijn de betalingsvoorwaarden van toepassing overeenkomstig met het overeengekomen traject.

8.5. De prijzen zijn in euro’s en exclusief de wettelijke BTW. Dit geldt zowel voor ondernemers als voor particulieren.

8.6. Rekeningnummer Jane Haridat: IBAN: NL93 ABNA0440808693 t.n.v. Jane Haridat te Vlaardingen.

8.7. Facturen worden via Moneybird/boekhouding gestuurd. Op alle facturen staan de betalingstermijnen vermeld. Betalingen dienen binnen deze genoemde termijn te worden voldaan. Hierna wordt een herinnering gestuurd. Deze moeten binnen 5 dagen worden voldaan. Er volgt nog een 2e herinnering die binnen 3 dagen moet worden voldaan. Hierna wordt de betaling overgedragen aan een incassobureau. De kosten hiervan komen volledig voor rekening van de klant.

8.8. Wanneer mondeling dan wel schriftelijk is afgesproken om in termijnen te betalen, is de klant/deelnemer die de dienst afneemt en in termijnen betaalt, verplicht om alle termijnen te betalen, inclusief mogelijke extra administratieve kosten, ook al wordt er eerder gestopt met een traject.

Art.9.: ANNULERINGSVOORWAARDEN

9.1. Bij annuleringen van afspraken binnen 24 uur,  is het volledige bedrag verschuldigd. Voor die tijd is annuleren kosteloos.

9.2. Annuleringen bij meer dan 21 dagen voor het begin van een workshop, traject of  programma, vindt restitutie minus € 35,-( administratiekosten) plaats.

9.3. Bij annuleringen van meer dan 14 dagen voor het begin van de workshop, het traject of het programma,  wordt 50% van het workshop teruggestort.

9.4. Het volledig bedrag is verschuldigd als de annulering in minder dan 14 dagen voor de aanvang van de workshop, het traject of het programma plaatsvindt.

9.5. Er worden geen annulerings- en administratiekosten berekend als er voor een plaatsvervanger zorgt. De klant regelt in dit geval zelf de betaling met die persoon.

9.6. Opzeggingstermijn gaat terugrekenend in vanaf de startdatum van de workshop, het traject of het programma.

9.7. Opzeggingen worden alleen via de mail geaccepteerd

Art.10.:BIJZONDERE VOORWAARDEN

10.1.Jane Haridat is geen bedrijf dat seksdiensten levert. Jane Haridat behoudt daarom het recht om klanten uit te sluiten die, ondanks de voorlichting vooraf en de  duidelijke informatie op de site, op zoek zijn naar seks, escortdiensten, erotische massages etc.

10.2. Jane Haridat richt zich niet op klanten met zware psychiatrische aandoeningen of ernstig zieke mensen. Indien dit het geval is  bij de klant, is deze verplicht dit van te voren aan te geven.

10.3. Jane Haridat kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat door het niet verstrekken van dergelijke informatie.

10.4. Jane Haridat behoudt zich het recht om klanten die tijdens VIPsessies of groepsbijeenkomsten de werkzaamheden belemmeren of bemoeilijken, uit te sluiten van verdere deelname, zonder restitutie van reeds betaalde gelden.

10.4. Indien klanten op eigen initiatief besluiten te vertrekken, dient dit gemeld te worden aan Jane Haridat. Restitutie van het betaald bedrag is niet mogelijk in zulke situaties.

10.5. Klanten blijven zelf aansprakelijk voor de schade die eventueel berokkend wordt aan andere deelnemers of gebouwen/faciliteiten tijdens bijeenkomsten van Jane Haridat. Deze uitsluiting zal digitaal worden bevestigd door Jane Haridat.

Art.11.:PRIVACY WETGEVING AVG

Jane Haridat gaat zorgvuldig om met alle door klanten/derden verstrekte persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor facturen, emailcorrespondentie, nieuwsbrieven, c.q. alle correspondentie tussen Jane Haridat en de betreffende klant.

Persoonlijke gegevens worden nooit verstrekt aan andere instanties of personen.

 
%d bloggers like this: